Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upravený dôvodom, namiesto vymazania Vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamknutie. V stanovených prípadoch máte na obmedzenie spracúvania údajov právo. Ak sa vymazanie alebo obmedzenie spracúvania bude týkať Vašich údajov, dostanete od nás notifikáciu. Po vymazaní Vašich údajov nám nebude ďalej možné Vám umožniť prístup k Vašim osobným údajom. Ak požadujete od nás svoje osobné údaje, ktoré spracúvame, údaje Vám alebo inej osobe, ktorá ich má spracúvať, ak si to želáte, vydáme alebo prenesieme v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné. Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných údajov na účely prieskumu trhu a verejnej mienky. Vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov na personalizovanú/profilovanú reklamu (marketingové účely) máte okrem vyššie uvedených práv aj právo na účasť fyzickej osoby na rozhodovaní aké informácie a reklamy Vám budú zasielané, právo odoprieť takéto spracovanie a právo na prednesenie Vášho stanoviska. Máte taktiež právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR.  6/6  
V prezentácii sú použité reálne ale aj ilustračné foto

Vyhradzujeme si právo zmeny cien aj bez predchádzajúceho upozornenia!
Reklamačný poriadok v aktuálnom znení je vystavený na viditeľnom mieste v našich priestoroch. Na požiadanie Vám bude k dispozícii k prečítaniu.

Pred uskutočnením prvého nájmu sa uzatvára "Rámcová nájomná zmluva" ktorá všeobecne upravuje pravidlá zmluvných strán pri prenájme. Keď si vyberiete konkrétne vozidlo uzatvára sa nájomná zmluva, ktorá obsahuje preberací ako i odovzdávací protokol a vymedzuje už len údaje o prenajatom vozidle, jeho stav a dobu prenájmu. Máte právo pred uzavretím "Rámcovej nájomnej zmluvy" ako i samotnej njomnej zmluvy, si túto v kľude a riadne prečítať a vzniesť proti nej prípadné námietky. Takisto máte právo zoznámiť sa s technickým stavom a parametrami vozidla ešte pre uzavretím nájmu. Toto však nemusí byť možné vo veľkom predstihu, vzhľadom k tomu, že vozidlá sú u zákazníkov. Prevzatím vozidla a podpisom uvedených dokumentov súhlasíte so všetkými ustanoveniami ktorými sa predmetný nájom riadi.

Autopožičovňa Nové Zámky
Website & Webdesign:
G.I.G. Slovakia o.z.
© 2008-2019, rev. 09.50B-062019,
+421-910-132321
www.RentCarSK.sk
www.AutopozicovnaNZ.sk
www Autopožičovňa.eu