Osobné údaje spracovávame v zmysle zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a ich novelizácií, doplnkov a zmien. Osobné údaje spracovávame za účelom správy a realizácie nášho zmluvného vzťahu, prevádzky vernosného programu a tým aj možnosti informovať Vás o prebiehajúcich akciách zasielaním správ. Taktiež komunikácia s našou infolinkou, priestory autopožičovne ako aj prevádzka vozidiel môžu byť monitorované za účelom zlepšenia kvality služieb, z bezpečnostných dôvodov a taktiež z dôvodu zabezpečenia zmluvných podmienok. Využitím, kontaktných formulárov na tejto stránke dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu ktorý uvediete do kontaktného formulára, minimálne však súhlasíte s komunikáciou prostredníctvom elektronických prostriedkov a to hlavne mailom a telefonikcky. Osobné údaje sú spracovávané po nevyhnutne dlhú dobu a to hlavne počas platnosti zmluvného vzťahu, alebo aj po zániku zmluvného vzťahu, z dôvodu uplatnenia pohľadávok alebo v čase uvedenom vo Vašej zmluve. Údaje ktoré je potrebné uchovávať z dôvodov, ktoré vyžaduje niektorá právna úprava čiže na základe osobitnej zákonnej povinnosti budú uchovávané dlhšie. Osobné údaje spracovávame v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného alebo iného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti (PAS, ID-karta, povolenie na pobyt), telefónne čísla, e-mailová adresa (ak je uvedená), číslo zákazníckej karty, taktiež fotokópie predložených dokladov, ako doklad totožnosti, vodičký preukaz, karta poistenca verejného zdravotníctva, iný doklad potvrdzujúci trvalý pobyt ako faktúra za služby (telefón, voda, energie), nájomná zmluva alebo podobne.

    Z dôvodu aby sme Vám mohli poskytnúť zľavy ušité presne na Vašu mieru, môžeme spracovávať Vaše údaje aj na marketingové účely a za týmto účelom ich poskytnuť tretej strane, napríklad reklamnej agentúre a to len v nevyhnutnom rozsahu ako meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa. V prípade ak ide o akciu z príležitosti Vašich narodenín tak aj dátum narodenia. V takomto prípade hovoríme o spracovaní údajov pre marketingové účely.

    Máte právo na opravu zle uvedených alebo neaktuálnych osobných údajov.  Osobné údaje spracováva a sú poskytované pre G.I.G. Slovakia o.z., so sídlom Prievozská 4/D, Bratislava - Ružinov a dcérske spoločnosti G.I.G. auto s.r.o., G.I.G. road rescue s.r.o. a Global finance services všetky so sídlom M.R.Štefánika 24, Nové Zámky a to za účelmi vyššie uvedenými.

    Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté tretím stranám a to hlavne za účelom naplnenia plnenia zmluvných podmienok a zákonom stanovených podmienok. Ide hlavne o orgány činné v trestnom konaní ako políciu SR, súdy, prokuratúru ďalej advokátske kancelárie, spoločnosti zaoberajúce sa odkupom a správou pohľadávok, správou registrov neplatičov a pohľadávok a podobne. Taktiež doručovacím službám, účtovným auditorských a znaleckým organizáciám. Vaše údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu, v prípade vzniku pohľadávky zverejnené aj v rôznych registroch určených na výmenu informácií o pohľadávkach a aktiež na našom webovom sídle, poprípade na stránke www.black-list.sk. Verejne prístúpné informácie budú obmedzené na meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko v rozsahu mesto, alebo obec a dôvod vzniku pohľadávky. Z verejne dostupných registrov táto pohľadávka bude vymazaná po jej zániku, jej spatením a to do 30 dní od obdržania Vašej žiadosti, alebo priepežne aj bez Vašej žiadosti. V neverejných registroch môže byť táto informácia uchovávaná ešte po dobu 5 rokov po zániku pohľadávky splatením.

    Máte právo kedykoľvek od nás požadovať informácieo o Vašich údajoch, pričom prvá žiadosť bude vybavená bezplatne a za každá ďalšiu kópiu môžeme požadovať úhradu takto vzniktutých nákladov. Toto sa nevzťahuje na informácie poskytnuté prostredníctvom mailu. Ak ste udelili súhlas na spracovanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať písomnou formou, toto sa nevzťahuje však na osobné údaje nevyhnutné pre naplnenie zákonných povinností a uplatnenie zmluvných nárokov. Ide teda hlavne o súhlas so spracovávaním osobných údajov za účelom marketingu.

    Máte právo na vymazanie údajov o Vašej osobe. Vymazanie Vašich osobných údajov sa môže kedykoľvek uskutočniť prostredníctvom žiadosti zaslanej na našu kontaktnú adresu: G.I.G. auto s.r.o., P.O.BOX 28, 940 02 Nové Zámky 2 a to doporučenou zásielkou. Vaše údaje sa vymažú spravidla bezodkladne, najneskôr jeden mesiac po uplatnení tohto práva.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE

  5/6  
V prezentácii sú použité reálne ale aj ilustračné foto

Vyhradzujeme si právo zmeny cien aj bez predchádzajúceho upozornenia!
Autopožičovňa Nové Zámky
Website & Webdesign:
G.I.G. Slovakia o.z.
© 2008-2019, rev. 09.50B-062019,
+421-910-132321
www.RentCarSK.sk
www.AutopozicovnaNZ.sk
www Autopožičovňa.eu